fbpx

Op deze plaats vind je de actuele versie van de algemene voorwaarden die gelden voor het 202Publishers Affiliate-programma.

De huidige actuele versie is versie 1-2021 dd. 1 mei 2021

Algemene voorwaarden Affiliate-programma 202Publishers
Versie 1 -2021

 • Affiliate WP: het affiliate partnerprogramma dat wordt aangeboden door 202Publishers

202Publishers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76565610

 • Partner: Iedere partij (ook in deze voorwaarden aangeduid als wederpartij) die zich heeft aangemeld bij het affiliate programma van 202Publishers, de Algemene Voorwaarden accepteert én daarmee een overeenkomst heeft gesloten met 202Publishers
 • Partnerkanaal: de online en/of offline marketing methodiek: website, platform, blog, applicatie, nieuwsbrief, sociale media en/of offline uitingen, die een Partner hanteert ter promotie van de uitgaven, trainingen en andere producten van 202Publishers
 • Partner-ID/Referrer- ID: na aanmelding wordt er in het dashboard van de Partner een link met Partner-ID getoond. De Partner-ID is een unieke code
 • Commissie/Vergoeding: de beloning die de Partner ontvangt voor een verkoop.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten met de wederpartij, die betrekking hebben op het affiliate programma van 202Publishers De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op 202publishers.nl/affiliate-voorwaarden. 

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen 202Publishers en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van 202Publishers

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door 202Publishers niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door 202Publishers schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Een overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen nadat de aanmelding bij het affliate programma van 202Publishers is afgerond. De inhoud van deze overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden.

2.2. De wederpartij zal zich niet kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dit bij 202Publishers aan de orde heeft gesteld en 202Publishers deze schriftelijk heeft aanvaard

2.3. 202Publishers zal naar beste inzicht en vermogen het affiliate programma uitvoeren en beheren echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis).

2.4. Een overeenkomst wordt aangegaan tot ten minste het einde van het lopende jaar na aanmelding, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd, tenzij naar inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanmelding en acceptatie

3.1. Aanmelding houdt in dat de wederpartij het aanmeldformulier invult én de Algemene Voorwaarden aanvaardt en respecteert.

3.2. Om als wederpartij aangemeld te worden dient deze:

 • het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
 • te bevestigen deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • minimaal 18 jaar of ouder zijn.

3.3. 202Publishers is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten. In dat geval komen alle aanspraken op te ontvangen en reeds uitbetaalde vergoedingen te vervallen.

3.4. 202Publishers is gerechtigd om iedereen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Gebruik

4.1. Kliks en leads dienen bewust door een derde (ofwel gebruiker op de website van wederpartij) gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding en/of beloftes welke niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden. De wederpartij dient de gebruiker hierover actief te informeren.

4.2. Het is voor de wederpartij niet toegestaan om aan een derde een beloning uit te loven om daarmee vervolgens een klik, lead en/of klant te genereren. 

4.3. Wederpartij mag geen verwarring over de geleverde producten scheppen. Het moet te allen tijde duidelijk zijn dat het product wordt geleverd door 202Publishers

4.4. Wederpartij is gerechtigd om de (merk)naam van 202Publishers en de unieke Partner-ID die integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

4.5. Het is niet toegestaan dat de inhoud van het Partnerkanaal van de wederpartij:

 • een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of geloofsovertuiging;
 • illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van 202Publishers
 • auteursrechten, merkrechten of andere rechten van 202Publishers schendt.

 

4.7. Wederpartij zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies in de algemene voorwaarden terzake van het gebruik van de link en Partner-ID alsmede terzake van de content.

4.8. 202Publishers is te allen tijde gerechtigd de link van de wederpartij zonder aankondiging te blokkeren.

4.9. 202Publishers is te allen tijde gerechtigd om de wederpartij te verzoeken het promotiemateriaal, de link, Partner-ID en content te verwijderen van alle Partnerkanalen. De wederpartij is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven en direct alles van het partnerkanaal te verwijderen

4.11. Om misbruik te voorkomen heeft 202Publishers het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de wederpartij bij aanmelding op te slaan.

4.12. 202Publishers heeft het recht gegevens van een wederpartij op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken.

4.13. Voorts is 202Publishers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4.14. Indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 202Publishers niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is de wederpartij verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en is de wederpartij verplicht inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en gegevens op de server.

4.15. 202Publishers behoudt steeds het recht om de uitbetaling van opgebouwde commissies stop te zetten én om de reeds uitbetaalde commissies terug te vorderen, betreffende de commissies waarvan de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 202Publishers niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Commissies

5.1. 202Publishers  heeft het recht om elke klik, lead en/of klant gegenereerd door de wederpartij goed of af te keuren.

5.2. De wederpartij heeft recht op uitbetaling van een commissie indien:

 • de verkoop is gegenereerd via de link met unieke Partner-ID van de wederpartij, en;
 • een verkoop is toegekend én is goedgekeurd door 202Publishers,
 • deze verkoop en commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen én niet in strijd zijn met de overeenkomst, dan wel in strijd met deze algemene voorwaarden, en/of situaties dat op grond van redelijkheid en billijkheid niet van 202Publishers  verwacht mag worden, dat de commissies worden uitgekeerd.

5.3. Als een verkoop is goedgekeurd, dan zal de goedkeuring verschijnen in het dashboard van de wederpartij, onder “Geschiedenis”.

5.4. 202Publishers behoudt het recht om een verkoop te allen tijde af te keuren. 

5.5. De commissie is als volgt opgebouwd:

Per daadwerkelijk tot stand gekomen verkoop van boeken en eboeken een vaste commissie van 20% van de verkoopprijs ex 9% btw

5.6 Er geldt geen staffeling

5.7 Commissie voor andere producten dan boeken of eboeken wordt per product omschreven en toegelicht. Wederpartij is vrij om deze producten wel of niet op te nemen in zijn/haar affiliate programma

 

Artikel 6. Uitbetaling

6.1. De commissie zal maandelijks automatisch worden uitbetaald op het IBAN-rekeningnummer dat de wederpartij bij aanmelding heeft opgegeven. 

6.2. Voordat tot uitbetaling zal worden overgegaan dient de wettelijke herroeptermijn die de klant heeft te zijn verstreken. Orders die door een klant uiteindelijk worden geretourneerd worden niet in de affliate-vergoeding meegenomen. 

6.3 In geval dat de som van de commissies over een betaalperiode (maand) minder bedraagt dan €45,- (vijfenveertig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag €45,- (vijfenveertig euro) of meer bedraagt.

6.2. Het totaal van de door de wederpartij verdiende commissiebedrag, zal iedere betaalperiode (maand), achteraf worden uitbetaald in euro’s.

6.3. Resterende tegoeden van de wederpartij worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de wederpartij uitbetaald, mits het tegoed €45,- (vijfenveertig euro) of meer bedraagt.

Artikel 7. Toegang en onderhoud

7.1. Toegang tot de affiliate omgeving van 202Publishersl verkrijgt wederpartij door middel van vertrouwelijke inloggegevens.

7.2. Indien derden zich (onrechtmatig) toegang verschaffen tot het account van de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht direct na constatering hiervan 202Publishers op de hoogte te brengen. 202Publishers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij als gevolg van ongeautoriseerde toegang.

7.3. De wederpartij is verplicht om 202Publishers onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich wijzigingen voordoen in de naam, e-mailadres(sen) of overige gegevens van de wederpartij.

7.4. 202Publishers kan op elk moment onderhoud (laten) uitvoeren aan het netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening waardoor de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

7.5. De helpdesk van 202Publishers verzorgt per e-mail ondersteunende service aan de wederpartij. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten – daaronder begrepen maar niet beperkt – zoals software inclusief broncode, databases, analyses, ontwerpen, documentatie, rapportages alsmede voorbereidend materiaal berusten bij 202Publishers

8.2. De wederpartij krijgt de gebruiksrechten en bevoegdheden welke behoren bij de overeengekomen diensten. De door 202Publishers verstrekte diensten of producten mogen niet worden bewerkt, vereenvoudigd of gekopieerd, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

8.3. Het is wederpartij niet toegestaan door 202Publishers aangebrachte merk- en herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van 202Publishers

8.4. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde, kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst nodig is, van een boete van € 25.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt.

8.5. Het is niet toegestaan om de link, unieke Partner-ID en/of ander verstrekt materiaal door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen en/of te verspreiden, anders dan via de overeengekomen samenwerking via 202Publishers

8.6. De door het gebruik van het affiateprogramma van 202Publishers verkregen informatie en gegevens, mogen alleen gebruikt worden in kader van deelname aan het Partnerprogramma.

8.7. Klantgegevens weergegeven in het dashboard van de wederpartij op het affiliateprogramma van 202Publishers mogen uitsluitend door de wederpartij worden opgeslagen voor het maken van analyses.

8.8. Het is de wederpartij niet toegestaan om het beschikbaar gestelde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • het ongevraagd verzenden van e-mail zoals gedefinieerd in de Telecommunicatiewet;
 • het ongevraagd en/of ongewenst plaatsen van een bericht in nieuwsgroepen, fora of als reactie op blogs;
 • inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • misleidingen van derden;
 • misbruik maken van de teksten, logo, merknaam of informatie van 202Publishers en haar uitgaven en producten
 • het direct aanbieden van vergoedingen en/of kortingen aan gebruikers voor het aangaan van transacties bij 202Publishers (zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van 202 Publishers);
 • het gebruik van merk en/of handelsnaam 202Publishersl in zoekmachines en/of keywordmarketing is niet toegestaan,
 • het targetten op bezoekers in elk ander land dan Nederland en België.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. 202Pubishersl is slechts aansprakelijk voor directe schade, die ontstaat door toerekenbare tekortkoming ten aanzien van onderhavige voorwaarden tot maximaal het bedrag van de affiliatevergoeding met een maximum voor € 250,– Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.2. 202Publishers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

9.4. 202Publishers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. 202Publishers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij.

9.6. De wederpartij vrijwaart 202Publisherstegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

 

9.7. Conform artikel 7 kan 202Publishers elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan het netwerk, server, website, hosting of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. 202Publishers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij wederpartij of derden. 202Publishers zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via e-mail.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 202Publishers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 202Publishers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3. 202Publishers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 202Publishers haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5. 202Publishers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van commissies door technische en/of andere storingen.

10.6. Indien omstandigheden noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bijv. storing) dan bestaat de mogelijkheid dat er geen tijdige aankondiging kan worden gegeven. 202Publishers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit ontstaan bij wederpartij of derden.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. 202Publishers is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan 202Publishers verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door 202Publishers aan wederpartij verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

11.2. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende 202Publishers of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. 202Publishers verwerkt ten behoeve van de werking van het affiliateprogramma  persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van 202Publishers is hierop van toepassing.

12.2. De wederpartij is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van haar klanten en zal richting haar klanten middels haar privacyverklaring informeren hoe zij omgaat met hun persoonsgegevens.

12.3. Beide partijen dragen er zorg dat zij zich bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Voor zover wordt geconstateerd dat één van de partijen voor (een gedeelte van) de verwerking van persoonsgegevens wordt gekwalificeerd als verwerker, zal er een aanvullende verwerkersovereenkomst worden overeengekomen.

Artikel 13. Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 202Publishers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en 202Publishers gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van voorwaarden

15.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

15.4. 202Publishers behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.5. Indien Partner een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de samenwerking ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15.6 De meest actuele versie van de Affiliate-voorwaarden is steeds te vinden op de website van 202Publishers. 202publishers.nl/affiliate-voorwaarden