Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van 202Publishers
Versie geldig vanaf 1 november 2019

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 202Publishers en op iedere tussen
  202Publishers en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
  toegankelijk en opgenomen op de website van 202Publishers.nl
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
  akkoord gaat. 202Publishers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te
  wijzigen. Hiervan zal op de website duidelijk melding gemaakt worden
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
  bedingen van derden niet door 202Publishers erkend.
  1.4 202Publishers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de
  specificaties zoals in de webshop vermeld..
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 202Publishers bestellingen tenminste binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of
  anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
  leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
  worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht
  en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van 202Publishers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
  202Publishers geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt
  het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het
  aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
  derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit
  noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW. Btw op gedrukte boeken is 9%, op alle andere
  zaken, zoals eboeken en eventuele overeengekomen diensten geldt het 21% btw-tarief
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5
  BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14
  werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde
  zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen
  de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij 202Publishers. Dit kan via
  een formulier op de website. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet
  heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de
  kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht
  gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren,
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De verzendkosten voor
  retournering komen voor rekening van de consument.
  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
  van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
  verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de
  zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt
  202Publishers het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald
  in de vorige zin, draagt 202Publishers/Yara March Productions binnen 14 dagen na goede ontvangst
  van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs
  expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering
  van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel eerder berekende verzenden/
  of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van
  de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
  Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste
  standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is
  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft
  verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
  uitgevoerd;
   overeenkomsten gesloten met een partij niet een consument zijnde
   goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop
  de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
   goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die
  een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Een voorbeeld hiervan is een gesigneerd exemplaar van een
  boek.
   verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
   de levering van losse kranten en tijdschriften
   geleverde eBoeken
 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 202Publishers, dan worden uw gegevens opgenomen in het
  klantenbestand van 202Publishers. 202Publishers houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw
  gegevens niet verstrekken aan derden.
  5.2 202Publishers respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een
  vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 202Publishers maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies
  om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften.
  6.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument
  (alvorens over te gaan tot terugzending aan 202Publishers/Yara March Productions) deze gebreken
  binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan 202Publishers/Yara March
  Productions, via een melding op de website. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
  originele/een deugdelijke verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). De
  producten dienen te worden teruggestuurd na een oproep daartoe van 202Publishers/Yara March
  Productions. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van
  gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en
  terugzending geheel vervallen.
  6.3 Indien klachten van de afnemer door 202Publishers/Yara March Productions gegrond worden
  bevonden, zal 202Publishers/Yara March Productions de geleverde zaken naar keuze van de
  consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van 202Publishers/Yara
  March Productions bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere
  aansprakelijkheid van 202Publishers/Yara March Productions voor enige andere vorm van schade is
  uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
  vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens 202Publishers/Yara March Productions
  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
  laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 202Publishers/Yara
  March Productions en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
 7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 202Publishers/Yara March
  Productions zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
  aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 202Publishers/Yara March Productions slechts nadat deze
  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van 202Publishers/Yara March Productions gelden niet automatisch ook voor
  nabestellingen.
  7.5 202Publishers/Yara March Productions kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
  afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
  overeengekomen.
 8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen 202Publishers/Yara March Productions en een klant komt tot stand nadat een
  bestelling/opdracht door 202Publishers/Yara March Productions op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 202Publishers/Yara March Productions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
  bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
  verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
  afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 202Publishers/Yara March Productions gelden
  slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
  ontbinding van de overeenkomst.
 10. Overmacht
  10.1 202Publishers/Yara March Productions is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
  verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
  redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
  toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
  storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
  werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/
  of fabrikanten van 202Publishers/Yara March Productions alsmede van hulppersonen, ziekte van
  personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 202Publishers/Yara March Productions behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
  verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
  uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 202Publishers/Yara March Productions gehouden enige
  boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien 202Publishers/Yara March Productions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
  haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
  gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
  gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
  het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 202Publishers/Yara March Productions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of
  andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
  aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door 202Publishers/Yara March Productions aan de afnemer verkochte en
  geleverde zaken blijft bij 202Publishers/Yara March Productions zolang de afnemer de vorderingen
  van 202Publishers/Yara March Productions uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
  gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
  verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
  zolang de afnemer de vorderingen van 202Publishers/Yara March Productions wegens tekort
  schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen
  vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door 202Publishers/Yara March Productions geleverde zaken welke onder het
  eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
  worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
  op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 202Publishers/Yara
  March Productions of een door 202Publishers/Yara March Productions aan te stellen derde om, in
  alle gevallen waarin 202Publishers/Yara March Productions haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
  al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
  mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
  daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 202Publishers/Yara March
  Productions zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
  van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 202Publishers/Yara March
  Productions.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 202Publishers/Yara March Productions
  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
  binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij 202Publishers/Yara March Productions er de
  voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
  onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
  kantonrechter.