fbpx

Nederlands/English/Deutsch

Nederlands

 Algemene Voorwaarden van 202Publishers– Uitgevers!

Versie geldig vanaf 1 januari 2020

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 202Publishers – Uitgevers! en op iedere tussen 202Publishers – Uitgevers! en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van 202Publishers.nl

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 202Publishers – Uitgevers! behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Hiervan zal op de website duidelijk melding gemaakt worden

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 202Publishers – Uitgevers! erkend.

1.4 202Publishers – Uitgevers! garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals in de webshop vermeld.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 202Publishers – Uitgevers! bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van 202Publishers – Uitgevers! zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 202Publishers – Uitgevers! geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW. Btw op gedrukte boeken en e-boeken is 9%, op alle andere zaken en eventuele overeengekomen diensten geldt het 21% btw-tarief

3.4.202Publishers – Uitgevers! hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

3.5 Bij niet voldoen aan de betalingstermijn is 202Publishers – Uitgevers! gemachtigd alle noodzakelijke stappen te nemen, zowel in als buiten rechte. Alle eventuele kosten in het kader hiervan komen voor rekening van de afnemer.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij 202Publishers – Uitgevers!. Dit kan via een formulier op de website. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De verzendkosten voor retournering komen voor rekening van de consument.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt 202Publishers – Uitgevers! het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 202Publishers – Uitgevers! binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel eerder berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

• overeenkomsten gesloten met een partij niet een consument zijnde, bijvoorbeeld een boekhandel. Retouren zijn niet mogelijk.

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Een voorbeeld hiervan is een gesigneerd exemplaar van een boek.

• verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

• de levering van losse kranten en tijdschriften

• geleverde e-Boeken

 5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 202Publishers – Uitgevers!, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 202Publishers – Uitgevers!. 202Publishers – Uitgevers! houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 202Publishers – Uitgevers! respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 202Publishers – Uitgevers! maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 6. Garantie en conformiteit

6.1 202Publishers – Uitgevers! staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan 202Publishers – Uitgevers!) deze gebreken binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan 202Publishers – Uitgevers!, via een melding op de website. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele/een deugdelijke verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). De producten dienen te worden teruggestuurd na een oproep daartoe van 202Publishers – Uitgevers!. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door 202Publishers – Uitgevers! gegrond worden bevonden, zal 202Publishers – Uitgevers! de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van 202Publishers – Uitgevers! bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van 202Publishers – Uitgevers! voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens 202Publishers – Uitgevers! in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 202Publishers – Uitgevers! en/ of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 202Publishers – Uitgevers! zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 202Publishers – Uitgevers! slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van 202Publishers – Uitgevers! gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 202Publishers – Uitgevers! kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen 202Publishers – Uitgevers! en een klant komt tot stand nadat eenbestelling/opdracht door 202Publishers – Uitgevers! op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 202Publishers – Uitgevers! behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 202Publishers – Uitgevers!/Yara March Productions gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 10. Overmacht

10.1 202Publishers – Uitgevers! is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 202Publishers – Uitgevers! alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 202Publishers – Uitgevers! behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 202Publishers – Uitgevers! gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien 202Publishers – Uitgevers! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 11. Aansprakelijkheid

11.1 202Publishers – Uitgevers! is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of

andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door 202Publishers – Uitgevers! aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 202Publishers – Uitgevers! zolang de afnemer de vorderingen van 202Publishers – Uitgevers! uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 202Publishers – Uitgevers! wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door 202Publishers – Uitgevers! geleverde zaken welke onder het

eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 202Publishers – Uitgevers! f een door 202Publishers – Uitgevers! aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 202Publishers – Uitgevers! haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 202Publishers – Uitgevers! zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 202Publishers – Uitgevers!.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 202Publishers – Uitgevers! en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij 202Publishers – Uitgevers! er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

English

General terms and conditions of 202Publishers!

Version valid from 1 January 2020

1. General

1.1 These general terms and conditions apply to every offer made by 202Publishers! and to every agreement concluded between 202Publishers! and the buyer. The terms and conditions are accessible to everyone and included on the website of 202Publishers.nl

1.2 By placing an order, you indicate your agreement with the delivery and payment terms and conditions. 202Publishers! reserves the right to change its delivery and/or payment terms and conditions. This will be clearly stated on the website.

1.3 Unless agreed otherwise in writing, the general or specific terms and conditions or stipulations of third parties are not recognised by 202Publishers!

1.4 202Publishers! guarantees that the delivered product complies with the agreement and meets the specifications as stated in the webshop.

2. Delivery

2.1 Delivery takes place as long as stocks last.

2.2 Within the framework of the rules of distance selling, 202Publishers – Uitgevers! execute orders at least within 30 days, unless another delivery period has been agreed. If delivery within 30 days or another agreed delivery period is not possible (because the order is out of stock or no longer available), or there is a delay for other reasons, or an order cannot or can only be partially carried out, the consumer will be informed within 1 month after placing the order and in that case has the right to cancel the order without costs and notice of default.

2.3 The delivery obligation of 202Publishers! will, subject to proof to the contrary, have been fulfilled as soon as the goods delivered by 202Publishers! have been offered once to the buyer. In case of home delivery, the carrier’s report containing the refusal of acceptance shall serve as full proof of the delivery offer.

2.4 All terms mentioned on the internet site are indicative. No rights may therefore be derived from the periods stated.

3. Prices and payment

3.1 Prices will not be increased within the term of the offer, unless legal measures make this necessary or if the manufacturer implements interim price increases.

3.2 All prices on the site are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors.

3.3 All prices on the site are in Euros and include VAT. VAT on printed books and e-books is 9%, on all other items and any agreed services the 21% VAT rate applies.

3.4.202Publishers! applies a payment term of 14 days after the invoice date.

3.5 If the payment term is not met, 202Publishers! is authorised to take all necessary steps, both in and out of court. Any costs in connection with this will be borne by the buyer.

4. Trial period / right of withdrawal

4.1 In case of a consumer purchase, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7:5 of the Dutch Civil Code), the buyer has the right to return (part of) the delivered goods within a period of 14 working days without giving reasons. This period starts the moment the ordered goods have been delivered. Before returning the goods, the buyer is obliged to notify 202Publishers! in writing within 14 working days of receipt. This can be done via a form on the website. If the buyer has not reported using the legal right of return within the trial period of 14 days after receipt, the purchase is a fact.

During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess the nature, characteristics and functioning of the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product to 202Publishers within 28 days of receipt, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by 202Publishers. The shipping costs for returning the product shall be borne by the consumer.

The consumer must prove that the delivered items were returned in time, for example by means of proof of postal delivery. Goods must be returned in their original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or damaged in any way at the buyer’s premises, 202Publishers! reserves the right to charge for depreciation. Subject to the provisions in the previous sentence, 202Publishers! within 14 days after good receipt of the return shipment or 14 days after proof of return (in which case the proof of shipment must explicitly state the contents of the return shipment), will take care of reimbursement. When returning the entire purchase, the full purchase amount including any previously charged shipping and/or payment costs will be refunded to the buyer. When returning only part of the received purchases, only the purchase value of the returned goods will be refunded. Additional costs resulting from a more expensive shipping method than the cheapest standard delivery will never be refunded.

4.2 The right of withdrawal does not apply to:

– service contracts, after full performance of the service, and only when the performance has started with the express prior consent of the consumer and the consumer has stated that he loses his right of withdrawal as soon as 202Publishers has fully performed the contract;

– agreements concluded with a party other than a consumer, for example a bookshop. Returns are not possible.

– goods or services whose price is subject to fluctuations on the financial market, which are beyond the supplier’s control and which may occur within the withdrawal period

– goods manufactured according to the consumer’s specifications, e.g. customisation, or which are clearly of a personal nature. An example would be a signed copy of a book.

– sealed audio/video or software carriers whose seal has been broken

– the delivery of individual newspapers and magazines

– delivered e-books

 5. Data management

5.1 If you place an order with 202Publishers!, your details will be included in the 202Publishers! customer database. 202Publishers! complies with the Personal Data Protection Act and will not provide your details to third parties.

5.2 202Publishers! respects the privacy of its website users and ensures confidential treatment of your personal data.

5.3 202Publishers! sometimes uses a mailing list. Each mailing contains instructions on how to remove yourself from this list.

 6. Guarantee and conformity

6.1 202Publishers! guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications mentioned in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the existing statutory provisions and/or government regulations on the date the agreement was concluded.

6.2 If it turns out that the delivered good is wrong, faulty or incomplete, the consumer (before proceeding to return the goods to 202Publishers!) should report these defects in writing to 202Publishers! within 5 working days after discovering the defect, via a notification on the website. Goods must be returned in their original/sound packaging (including accessories and accompanying documentation). Items are to be returned following a call to do so from 202Publishers! Use after the discovery of defects, damage after the discovery of defects, encumbrance and/or resale after the discovery of defects, make this right to complain and return entirely null and void.

6.3 If complaints from the buyer by 202Publishers are found justified, 202Publishers! will repair or replace the delivered goods free of charge, at the discretion of the consumer. Any liability of 202Publishers! in the event of damage is limited to the invoice amount of the goods concerned at the most. Any liability of 202Publishers! for any other form of damage is excluded, including additional compensation in whatever form, compensation for indirect or consequential damage or damage due to loss of profit.

6.4 This guarantee does not apply if:

A) and as long as the buyer is in default towards 202Publishers!

B) the buyer has repaired and/or modified the delivered goods himself or had them repaired and/or modified by third parties.

C) the delivered goods have been exposed to abnormal conditions or have been
otherwise carelessly treated or treated contrary to the instructions of 202Publishers! and/or instructions for use on the packaging.

7. Offers

7.1 Offers are without obligation unless otherwise stated in the offer.

7.2 Upon acceptance of a non-binding offer by the buyer, 202Publishers! reserves the right to revoke or deviate from the offer within 3 working days of receiving such acceptance.

7.3 Verbal agreements bind 202Publishers! only after they have been explicitly confirmed in writing.

7.4 Offers made by 202Publishers! do not automatically apply to repeat orders.

7.5 202Publishers! cannot be held to its offer if the buyer should have understood that the offer, or a part thereof, contained an obvious mistake or error.

7.6 Additions, amendments and/or further agreements are only effective if agreed in writing.

 8. Agreement

8.1 An agreement between 202Publishers! and a client is established after an order/assignment has been assessed for feasibility by 202Publishers!

8.2 202Publishers! reserves the right, without giving reasons, not to accept orders or assignments or to accept them only under the condition that they are sent cash on delivery or after advance payment.

 9. Images and specifications

9.1 All images; photos, drawings etc.; including data on weights, dimensions, colours, images of labels, etc. on the 202Publishers! internet site are approximate only, are indicative and cannot be a reason for compensation or dissolution of the agreement.

 10. Force majeure

10.1 202Publishers! is not liable if and insofar as its commitments cannot be fulfilled as a result of force majeure.

10.2 Force majeure is understood to mean any strange cause, as well as any circumstance, which in all reasonableness should not be at its risk. Delay at or failure to perform by our suppliers, internet disruptions, electricity disruptions, e-mail traffic disruptions and disruptions or changes in technology supplied by third parties, transport difficulties, strikes, government measures, delays in supply, negligence on the part of suppliers and/or manufacturers of 202Publishers! as well as auxiliaries, sickness of personnel, deficiencies in auxiliary or transport means are expressly considered force majeure.

10.3 202Publishers! reserves the right to suspend its obligations in the event of force majeure and is also entitled to dissolve the agreement in full or in part, or to demand that the content of the agreement be amended in such a way that execution remains possible. Under no circumstances will 202Publishers! be obliged to pay any penalty or compensation.

10.4 If 202Publishers! has already partially fulfilled its obligations when force majeure arises, or can only partially fulfil its obligations, it is entitled to invoice the part already delivered or the part that can be delivered separately and the buyer is obliged to pay this invoice as if it were a separate contract. However, this does not apply if the part already delivered and/or deliverable part has no independent value.

 11. Liability

11.1 202Publishers is not liable for damage caused to vehicles or other
other objects caused by improper use of the products. Please read the instructions on the packaging before use and/or consult our website.

 12. Retention of title

12.1 Ownership of all goods sold and delivered by 202Publishers! to the buyer remains with 202Publishers! for as long as the buyer remains liable for 202Publishers! under the agreement or previous or subsequent similar agreements, as long as the buyer has not yet fulfilled the work performed or to be performed under these or similar agreements and as long as the buyer has not yet fulfilled 202Publishers! claims for failure to fulfil such obligations, including claims in respect of penalties, interest and costs, all as referred to in Article 3:92 of the Dutch Civil Code.

12.2 Items delivered by 202Publishers – Uitgevers! which are subject to retention of title may only be sold on within the framework of normal business operations and may never be used as a means of payment.

12.3 The buyer is not authorised to pledge or encumber in any other way the goods falling under the retention of title.

12.4 The buyer hereby unconditionally and irrevocably authorises 202Publishers! or a third party to be appointed by 202Publishers to, in all cases in which 202Publishers! wants to exercise its property rights, enter all those places where its property will be located and take these goods.

12.5 If third parties seize goods delivered under retention of title or wish to establish or exercise rights to them, the buyer is obliged to inform 202Publishers! as soon as can reasonably be expected.

12.6 The buyer is obliged to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy of this insurance available for inspection by 202Publishers upon first request.

13. Applicable law/jurisdiction

13.1 All agreements are governed by Dutch law.

13.2 Disputes arising from an agreement between 202Publishers! and the buyer, which cannot be solved by mutual agreement, will be settled by the competent court within the district of Overijssel, unless 202Publishers! prefers to submit the dispute to the competent court in the buyer’s place of residence, with the exception of those disputes that fall under the competence of the subdistrict court judge.

 

Deutsch

Allgemeine Geschäftsbedingungen von 202Publishers!

Version gültig ab 1. Januar 2020

1. Allgemeines

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot von 202Publishers! und für jeden zwischen 202Publishers! und dem Käufer geschlossenen Vertrag. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für jedermann zugänglich und auf der Website von 202Publishers.nl enthalten.

1.2 Indem Sie eine Bestellung aufgeben, erklären Sie sich mit den Liefer- und Zahlungsbedingungen einverstanden. 202Publishers! behält sich das Recht vor, seine Liefer- und/oder Zahlungsbedingungen zu ändern. Dies wird auf der Website deutlich angegeben.

1.3 Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, werden die allgemeinen oder besonderen Bedingungen oder Bestimmungen Dritter von 202Publishers! nicht anerkannt.

1.4 202Publishers! garantiert, dass das gelieferte Produkt mit dem Vertrag übereinstimmt und den im Webshop angegebenen Spezifikationen entspricht.

2. Lieferung

2.1 Die Lieferung erfolgt, solange der Vorrat reicht.

2.2 Im Rahmen der Regeln des Fernabsatzes führt 202Publishers! Bestellungen mindestens innerhalb von 30 Tagen aus, es sei denn, es wurde eine andere Lieferfrist vereinbart. Wenn die Lieferung innerhalb von 30 Tagen oder einer anderen vereinbarten Lieferfrist nicht möglich ist (weil die Bestellung nicht mehr auf Lager oder nicht mehr verfügbar ist) oder es aus anderen Gründen zu einer Verzögerung kommt oder eine Bestellung nicht oder nur teilweise ausgeführt werden kann, wird der Verbraucher innerhalb von 1 Monat nach Aufgabe der Bestellung informiert und hat in diesem Fall das Recht, die Bestellung ohne Kosten und Inverzugsetzung zu stornieren.

2.3 Die Lieferverpflichtung von 202Publishers! ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, erfüllt, sobald die von 202Publishers! gelieferten Waren dem Käufer einmal angeboten wurden. Im Falle einer Hauszustellung gilt der Bericht des Spediteurs, der die Annahmeverweigerung enthält, als vollständiger Beweis für das Lieferangebot.

2.4 Alle auf der Internetseite genannten Bedingungen sind indikativ. Aus den angegebenen Fristen können daher keine Rechte abgeleitet werden.

3. Preise und Zahlung

3.1 Die Preise werden während der Laufzeit des Angebots nicht erhöht, es sei denn, gesetzliche Maßnahmen machen dies erforderlich oder der Hersteller führt zwischenzeitliche Preiserhöhungen durch.

3.2 Alle Preise auf der Website sind vorbehaltlich von Druck- und Satzfehlern. Für die Folgen von Druck- und Satzfehlern wird keine Haftung übernommen.

3.3 Alle Preise auf der Website sind in Euro angegeben und enthalten die Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz für gedruckte Bücher und E-Books beträgt 9%, für alle anderen Artikel und alle vereinbarten Dienstleistungen gilt der Mehrwertsteuersatz von 21%.

3.4.202Publishers! wendet eine Zahlungsfrist von 14 Tagen nach Rechnungsdatum an.

3.5 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist ist 202Publishers! berechtigt, alle notwendigen gerichtlichen und außergerichtlichen Schritte zu unternehmen. Alle damit zusammenhängenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

4. Probezeit/Widerrufsrecht

4.1 Im Falle eines Verbraucherkaufs hat der Käufer gemäß dem Fernabsatzgesetz (Artikel 7:5 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches) das Recht, die gelieferten Waren (teilweise) innerhalb einer Frist von 14 Werktagen ohne Angabe von Gründen zurückzusenden. Diese Frist beginnt in dem Moment, in dem die bestellten Waren geliefert worden sind. Vor der Rückgabe der Waren ist der Käufer verpflichtet, 202Publishers! innerhalb von 14 Werktagen nach Erhalt der Waren schriftlich zu informieren. Dies kann über ein Formular auf der Website erfolgen. Wenn der Käufer nicht innerhalb der Bedenkzeit von 14 Tagen nach Erhalt der Ware von seinem gesetzlichen Rückgaberecht Gebrauch gemacht hat, ist der Kauf eine Tatsache.

Während der Bedenkzeit wird der Verbraucher das Produkt und die Verpackung mit Sorgfalt behandeln. Er wird das Produkt nur in dem Maße auspacken oder benutzen, wie es notwendig ist, um die Art, die Eigenschaften und die Funktionsweise des Produkts zu beurteilen. Wenn er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, sendet er das Produkt innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt an 202Publishers zurück, und zwar gemäß den von 202Publishers erteilten angemessenen und klaren Anweisungen. Die Versandkosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Der Verbraucher muss nachweisen, dass die gelieferten Artikel rechtzeitig zurückgeschickt wurden, zum Beispiel durch einen Nachweis der Postzustellung. Die Waren müssen in der Originalverpackung (einschließlich Zubehör und Begleitdokumentation) und in neuem Zustand zurückgeschickt werden. Wenn die Waren beim Käufer in irgendeiner Weise benutzt, belastet oder beschädigt wurden, behält sich 202Publishers! das Recht vor, die Wertminderung in Rechnung zu stellen. Vorbehaltlich der Bestimmungen im vorigen Satz kümmert sich 202Publishers! innerhalb von 14 Tagen nach dem ordnungsgemäßen Eingang der Rücksendung oder 14 Tage nach dem Nachweis der Rücksendung (in diesem Fall muss der Nachweis der Rücksendung ausdrücklich den Inhalt der Rücksendung angeben) um die Rückerstattung. Bei der Rückgabe des gesamten Kaufs wird dem Käufer der volle Kaufbetrag einschließlich der zuvor berechneten Versand- und/oder Zahlungskosten erstattet. Wenn Sie nur einen Teil der erhaltenen Waren zurückgeben, wird nur der Kaufwert der zurückgegebenen Waren erstattet. Zusätzliche Kosten, die durch eine teurere Versandart als die billigste Standardlieferung entstehen, werden niemals erstattet.

4.2 Das Widerrufsrecht gilt nicht für:

– Dienstleistungsverträge, nach vollständiger Erbringung der Dienstleistung und nur dann, wenn mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verbrauchers begonnen wurde und der Verbraucher erklärt hat, dass er sein Widerrufsrecht verliert, sobald 202Publishers den Vertrag vollständig erfüllt hat;

– Verträge, die mit einer anderen Partei als dem Verbraucher geschlossen wurden, zum Beispiel mit einer Buchhandlung. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

– Waren oder Dienstleistungen, deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, die sich dem Einfluss des Anbieters entziehen und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können

– Waren, die nach den Spezifikationen des Verbrauchers angefertigt wurden, z.B. Sonderanfertigungen, oder die eindeutig einen persönlichen Charakter haben. Ein Beispiel wäre ein signiertes Exemplar eines Buches.

– versiegelte Audio-/Video- oder Softwareträger, deren Siegel gebrochen wurde

– die Lieferung von einzelnen Zeitungen und Zeitschriften

– gelieferte E-Books

 5. Verwaltung der Daten

5.1 Wenn Sie eine Bestellung bei 202Publishers! aufgeben, werden Ihre Daten in die Kundendatenbank von 202Publishers! aufgenommen. 202Publishers! hält sich an das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und wird Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben.

5.2 202Publishers! respektiert die Privatsphäre seiner Website-Nutzer und sorgt für eine vertrauliche Behandlung Ihrer persönlichen Daten.

5.3 202Publishers! verwendet manchmal eine Mailingliste. Jedes Mailing enthält Anweisungen, wie Sie sich von dieser Liste abmelden können.

 6. Garantie und Konformität

6.1 202Publishers! garantiert, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen dem Vertrag, den im Angebot genannten Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die Tauglichkeit und/oder Nutzbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder behördlichen Vorschriften entsprechen.

6.2 Sollte sich herausstellen, dass die gelieferte Ware falsch, fehlerhaft oder unvollständig ist, muss der Verbraucher (bevor er die Ware an 202Publishers! zurückschickt) diese Mängel innerhalb von 5 Werktagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich über eine Mitteilung auf der Website an 202Publishers! melden. Die Waren müssen in der Originalverpackung (einschließlich Zubehör und Begleitdokumentation) zurückgeschickt werden. Die Artikel sind nach einer entsprechenden Aufforderung von 202Publishers! zurück zu schicken. Die Nutzung nach der Entdeckung von Mängeln, die Beschädigung nach der Entdeckung von Mängeln, die Belastung und/oder der Weiterverkauf nach der Entdeckung von Mängeln machen dieses Reklamations- und Rückgaberecht vollständig ungültig.

6.3 Wenn Reklamationen des Käufers von 202Publishers! für berechtigt befunden werden, wird 202Publishers! die gelieferten Waren nach Wahl des Verbrauchers kostenlos reparieren oder ersetzen. Jegliche Haftung von 202Publishers! im Falle eines Schadens ist maximal auf den Rechnungsbetrag der betreffenden Waren beschränkt. Jegliche Haftung von 202Publishers! für jede andere Form von Schaden ist ausgeschlossen, einschließlich zusätzlicher Entschädigungen in welcher Form auch immer, Ersatz für indirekte oder Folgeschäden oder Schäden durch entgangenen Gewinn.

6.4 Diese Garantie gilt nicht, wenn:

A) und solange der Käufer gegenüber 202Publishers! in Verzug ist

B) der Käufer die gelieferten Waren selbst repariert und/oder verändert hat oder sie von Dritten reparieren und/oder verändern ließ.

C) die gelieferten Waren anormalen Bedingungen ausgesetzt wurden oder
anderweitig nachlässig oder entgegen den Anweisungen von 202Publishers! und/oder den Gebrauchsanweisungen auf der Verpackung behandelt wurden.

7. Angebote

7.1 Angebote sind unverbindlich, sofern im Angebot nicht anders angegeben.

7.2 Bei Annahme eines unverbindlichen Angebots durch den Käufer behält sich 202Publishers! das Recht vor, das Angebot innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der Annahme zu widerrufen oder davon abzuweichen.

7.3 Mündliche Vereinbarungen binden 202Publishers! erst, nachdem sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

7.4 Die von 202Publishers! gemachten Angebote gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.

7.5 202Publishers! ist nicht an sein Angebot gebunden, wenn der Käufer hätte erkennen müssen, dass das Angebot oder ein Teil davon einen offensichtlichen Fehler oder Irrtum enthält.

7.6 Ergänzungen, Änderungen und/oder weitere Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.

 8. Vereinbarung

8.1 Ein Vertrag zwischen 202Publishers! und einem Auftraggeber kommt zustande, nachdem ein Auftrag von 202Publishers! auf seine Durchführbarkeit geprüft wurde.

8.2 202Publishers! behält sich das Recht vor, Bestellungen oder Aufträge ohne Angabe von Gründen nicht oder nur unter der Bedingung anzunehmen, dass sie per Nachnahme oder nach Vorauszahlung versandt werden.

 9. Bilder und Spezifikationen

9.1 Alle Abbildungen, Fotos, Zeichnungen usw., einschließlich der Angaben zu Gewichten, Maßen, Farben, Abbildungen von Etiketten usw. auf der Website von 202Publishers! sind nur annähernd und unverbindlich und können kein Grund für eine Entschädigung oder Auflösung des Vertrags sein.

 10. Höhere Gewalt

10.1 202Publishers! haftet nicht, wenn und insofern seine Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt nicht erfüllt werden können.

10.2 Unter höherer Gewalt ist jede fremde Ursache sowie jeder Umstand zu verstehen, der nach vernünftigem Ermessen nicht zu seinem Risiko gehört. Verspätungen oder Ausfälle unserer Lieferanten, Internetstörungen, Stromausfälle, Störungen des E-Mail-Verkehrs und Störungen oder Änderungen der von Dritten gelieferten Technik, Transportschwierigkeiten, Streiks, staatliche Maßnahmen, Lieferverzögerungen, Fahrlässigkeit seitens der Lieferanten und/oder Hersteller von 202Publishers! sowie Hilfspersonen, Krankheit von Personal, Mängel an Hilfs- oder Transportmitteln gelten ausdrücklich als höhere Gewalt.

10.3 202Publishers! behält sich das Recht vor, seine Verpflichtungen im Falle höherer Gewalt auszusetzen und ist außerdem berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen oder zu verlangen, dass der Inhalt des Vertrages so geändert wird, dass eine Ausführung möglich bleibt. 202Publishers! ist unter keinen Umständen zur Zahlung einer Strafe oder Entschädigung verpflichtet.

10.4 Wenn 202Publishers! bei Eintritt höherer Gewalt seine Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt hat oder nur teilweise erfüllen kann, ist 202Publishers! berechtigt, den bereits gelieferten Teil oder den separat lieferbaren Teil in Rechnung zu stellen, und der Käufer ist verpflichtet, diese Rechnung so zu begleichen, als handele es sich um einen separaten Vertrag. Dies gilt jedoch nicht, wenn der bereits gelieferte Teil und/oder der lieferbare Teil keinen eigenständigen Wert hat.

 11. Haftung

11.1 202Publishers haftet nicht für Schäden, die an Fahrzeugen oder anderen
anderen Gegenständen, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Produkte entstanden sind. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung und/oder konsultieren Sie unsere Website.

 12. Eigentumsvorbehalt

12.1 Das Eigentum an allen von 202Publishers! an den Käufer verkauften und gelieferten Waren verbleibt bei 202Publishers!, solange der Käufer gegenüber 202Publishers! im Rahmen des Vertrags oder früherer oder späterer ähnlicher Verträge haftet, solange der Käufer die im Rahmen dieser oder ähnlicher Verträge erbrachten oder noch zu erbringenden Leistungen noch nicht erfüllt hat und solange der Käufer die Forderungen von 202Publishers! wegen Nichterfüllung dieser Verpflichtungen, einschließlich der Forderungen in Bezug auf Vertragsstrafen, Zinsen und Kosten, alle im Sinne von Artikel 3:92 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs, noch nicht erfüllt hat.

12.2 Von 202Publishers! gelieferte Sachen, die unter Eigentumsvorbehalt stehen, dürfen nur im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs weiterverkauft werden und dürfen niemals als Zahlungsmittel verwendet werden.

12.3 Der Käufer ist nicht befugt, die unter den Eigentumsvorbehalt fallenden Waren zu verpfänden oder auf andere Weise zu belasten.

12.4 Der Käufer ermächtigt 202Publishers! oder einen von 202Publishers! zu beauftragenden Dritten hiermit bedingungslos und unwiderruflich, in allen Fällen, in denen 202Publishers! seine Eigentumsrechte ausüben will, alle Orte zu betreten, an denen sich sein Eigentum befindet, und diese Waren an sich zu nehmen.

12.5 Wenn Dritte unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren beschlagnahmen oder Rechte an ihnen begründen oder ausüben wollen, ist der Käufer verpflichtet, 202Publishers! so schnell wie möglich zu informieren.

12.6 Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gegen Feuer-, Explosions- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern und versichert zu halten und 202Publishers! die Police dieser Versicherung auf erstes Anfordern zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

13. Anwendbares Recht/Gerichtsbarkeit

13.1 Alle Vereinbarungen unterliegen dem niederländischen Recht.

13.2 Streitigkeiten, die sich aus einem Vertrag zwischen 202Publishers! und dem Käufer ergeben und die nicht einvernehmlich gelöst werden können, werden vom zuständigen Gericht im Bezirk Overijssel entschieden, es sei denn, 202Publishers! zieht es vor, die Streitigkeit dem zuständigen Gericht am Wohnort des Käufers vorzulegen, mit Ausnahme der Streitigkeiten, die in die Zuständigkeit des Bezirksrichters fallen.